bestyrelse drenge

Referat generalforsamling d. 17. april 2016

Referent: Bjarne Pedersen
Velkomst ved formand for STRF, Kurt Pedersen

Referat:

 1. Valg af dirigent: Claus Broe blev valgt, og kunne konstatere at tidspunkt for afholdelse og varsling heraf var lovlig iht. vedtægterne.

 2. Forelæggelse af formandens årsberetning
  Formandens beretning blev enstemmigt godkendt - kan downloades her>>
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: 
  Regnskabet blev gennemgået med tilhørende forklaring og svar på de stillede spørgsmål.: Hvordan finansieres investeringen i de mange fyrværkeri pontoner? Hvordan ser tallene ud for det store 2017 arrangement? Medlemstal og planer herfor? Hvordan er Regatta rengskabet fordelt ud på ”mellemårene”? Regnskabet blev godkendt.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt - kan downloades her>>
 4. Behandling af indkommende forslag: 
  Ved sidste generalforsamling blev der stillet en opgave til bestyrelsen om at arbejde med forslag til en navneændring. Der er igangsat en forslagskonkurrence som ikke har kastet noget af sig indtil videre. Der var en debat om de 3 muligheder vi har:
  1. beholde nuværende navn 
  2. vente med at arbejde med det til Regatta 2017 er gennemført
  3. skifte til ?
  Valget faldt på løsning 2, da flere kontrakter etc. allerede er indgået med nuværende navn, og et skifte ville forvirre samarbejdspartnere f.eks. Aarhus 2017, og svække vores samlede markedsføring af Regatta 2017.
 5. Præsentation og godkendelse af handlingsplan og budget for det kommende år: 
  Silkeborg Ildfestregatta 2017 bliver der naturligvis arbejdet en del med. Havnefest Silkeborg som vi selv står som hovedarrangør af nu. Medlemspleje ved at lave arrangementer. F.eks. besøge Silkeborg Bad, Sejltur med Hjejlebådene o.l. Fokus på nye medlemmer. En kampagne er sat i gang, med henblik på at hverve flere medlemmer til foreningen. DM i festfyrværkeri indledende runder. Vi holder fast i at arrangere dette event. Dog skydes finalen ikke i Silkeborg i 2017, da der jo er europæisk fyrværkeri konkurrence ved Regattaen. Budgettet blev gennemgået, og fik en kommentar om at have et konservativt udseende. Handlingsplan og budget blev godkendt.

 6. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis A og B medlemmer: 
  Kontingentsatserne fortsætter uændret: Firma 850,- Familie 300,- Personlig 175,-

 7. Valg af bestyrelses medlemmer: 
  På valg var Lene S. Bertel – Anni Helene Kanstrup – Bjarne Vestergaard Pedersen - Kurt Pedersen. Alle modtog genvalg uden modkandidater.

 8. Valg af suppleanter: 
  Per Raahede Andersen modtog genvalg. Finn Johansen ønskede ikke genvalg. Helle Luplau blev foreslået og valg uden modkandidater.

 9. Valg af autoriseret revisor: 
  Steen Hestbech, Dansk Revision blev valgt.

 10. Eventuelt: 
  Stor ros til foreningen for dens arbejde. Lidt mere præcision i arbejdet ville dog ikke skade. 
  Vil STRF have mere under sine vinger? Kan vi bidrage med støtte til Hjeleflåden? 
  Kulturelt indlæg ved Kurt Pedersen og Claus Friis om Silkeborg Ildfestregatta og River Art.

Dirigenten takkede af og erkærede generalforsamlingen for gennemført.

Copyright © 2018 Silkeborg Turist & Regattaforening Reserved